ביטול הגבלת חשבון בנק או לקוח מוגבל

ניתן להביא לביטול הכרזתו של לקוח כלקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור או הכרזתו של חשבון כחשבון מוגבל במצבים מסוימים על ידי פנייה אל הבנק בבקשה לתיקון הטעות שבגללה הוטלה ההגבלה לתפיסתו. במידה והבנק מסרב לתקן את הטעות המדוברת, ניתן להגיש ערעור בגין הטלת ההגבלה לבית משפט השלום.

חשוב להדגיש כי להגבלת חשבון הבנק השלכות ארוכות טווח בכל הנוגע לניהול החשבון כגון הורדת מסגרת אשראי, אי מתן הלוואות, דירוג אשראי נמוך, קושי בלקיחת משכנתא וכו…

לקוחות בנקים רבים שמסיבה זו או אחרת חזרו להם שיקים שנמשכו על ידם, מקבלים לפתע הודעה מהבנק כי חשבון הבנק שלהם הוגבל והם מוגדרים מעתה כ"לקוח מוגבל", או לקוח "מוגבל מיוחד או לקוח מוגבל חמור בהתאמה.

מה זה בעצם אומר ומה ניתן לעשות?

לקוח מוגבל

"לקוח מוגבל" מוגדר לקוח אשר חזרו לו לפחות 10 שיקים בתקופה של 12 חודשים שנמשכו מחשבונו, כתוצאה מכך, הבנק יישלח לו הודעה על הגבלת חשבונו והוא יוגדר כ"לקוח מוגבל".

תנאי הכרחי הוא שחובה שיחלפו לפחות 15 יום ממועד סירוב השיק הראשון לבין מועד סירוב השיק האחרון במניין השיקים שסורבו.

תקופת ההגבלה

תקופת ההגבלה על חשבון לקוח מוגבל הינה 12 חודשים, המתחילה 15 יום מיום משלוח ההודעה ללקוח על הגבלת חשבונו.

מהן ההגבלות החלות על "לקוח מוגבל"?

תוצאות היות הלקוח מוגבל הינן שהלקוח אינו יכול למשוך יותר שיקים מאותו החשבון, אינו יכול לפתוח עוד חשבונות בנק, וכמובן שהבנק אינו יכול להנפיק לו פנקס שיקים.

מה לא יחשב שיק שחזר לעניין מניין השיקים ?

סירובו של בנק לכבד שיק מחמת עיקול שהוטל על חשבון שהוצג לפרעון במהלך תקופה בת 60 ימים מהמועד שבו התקבלה הודעת העיקול בבנק לא יחשב כשיק מסורב ולא יבוא במניין 10 השיקים הנ"ל.

לקוח מוגבל חמור

"לקוח מוגבל חמור" או בשמו הנוסף "לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות" יכול להיווצר כתוצאה משני מצבים:

  1. לקוח שחשבונו הוגבל, וחשבון נוסף הוגבל בתקופת היותו לקוח מוגבל.
  2. לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל במהלך היותו בהגבלה וכן לקוח מוגבל שהוגבל בשנית בתוך 3 שנים ממועד סיום ההגבלה הקודמת.

תוצאות היות לקוח מוגבל חמור הינן שיוגבלו כל חשבונות הלקוח, לרבות חשבונות משותפים שיש לו עם צדדי ג', ולרבות חשבונות שבהם הוא משמש מיופה כוח, (למעט חשבונות שבהם הוא משמש מורשה חתימה בלבד).

 ניתן להביא להסרת ההגבלה על חשבון שבו הלקוח המוגבל החמור משמש כמיופה כוח ע"י מתן  הודעה מטעם בעל החשבון על ביטול ייפויי הכוח.

תקופת ההגבלה ללקוח מוגבל חמור

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל חמור הינה שנתיים, המתחילות 15 ימים לאחר משלוח ההודעה ללקוח.

לקוח מוגבל מיוחד

"לקוח מוגבל מיוחד" יכול להיווצר באחד מהמצבים הנ"ל:

  1. חייב שהוטלו עליו הגבלות על ידי רשם ההוצאה לפועל לפי סעיפים 66א או 69(ד) לחוק ההוצאה לפועל.
  2. חייב שהוכרז כפושט רגל.
  3. אדם שניתן לגביו צו הגבלה על ידי בית דין רבני.

תקופת ההגבלה על לקוח מוגבל מיוחד

תקופת ההגבלה החלה על לקוח מוגבל מיוחד היא בהתאם לקביעת הרשות המוסמכת אשר הטילה את ההגבלה, אך לא מעבר ל-5 שנים. אם לא נקבעה תקופת הגבלה על ידי הרשות המוסמכת, תקופת ההגבלה תהיה שנה אחת.

התנהלות הבנק

על הבנק חלה החובה להודיע בכתב למפקח על הבנקים , ללקוח המוגבל , למיופי הכוח ולמורשי החתימה על הטלת ההגבלה בעוד שעל המפקח ליידע את כל  הבנקים ביחס  למי שהוגדר כלקוח מוגבל, ביחס לחשבון מוגבל  או ביחס למי שהוגדר כלקוח מוגבל חמור.

מה לעשות במידה וחשבון הבנק שלך הוגבל?

אם חשבונך הוגבל, או קיבלת הודעה מהבנק בטרם הגבלת חשבונך, ניתן לבצע ביטול מוחלט של הגבלת חשבונך בבנק ולקבל צו מידי לעיכוב ביצוע ההגבלה.

משרדנו "בסרגליק חזן" מתמחה בביטול הגבלות ועיכוב הליכים ובעל ניסיון ומומחיות בביטול הגבלת חשבון בנק ללקוחותיו הרבים.

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת