איחוד תיקים בהוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל פועלת על-פי חוק לאכיפת פסקי דין (כולל
פסקי דין לתשלום מזונות) משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על-
ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב (עד 75,000 שקלים). במסגרת
החוק מוסדרים אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב.
אמצעי האכיפה בהוצאה לפועל ננקטים לפי בקשה של הזוכה (האדם
שפותח את תיק ההוצאה לפועל) ומתן אישור של הגורם המוסמך.
הגורם המוסמך יכול להיות רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם
השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל,
שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל.
על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול
השיקולים הרלוונטיים ותוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין
זכויותיו של החייב.
הגנה על חייב מול ההוצאה לפועל
תגובה לפתיחת תיק-התנגדות לביצוע שטר יש להגיש תוך 30 יום
מיום קבלת האזהרה
אם בקשת התנגדות הוגשה באיחור, יש לצרף לה בקשה להארכת
מועד
במקרה של בקשה שהוגשה באיחור, הליכי ההוצאה לפועל אינם
מעוכבים אוטומטית ויש להגיש בקשה נפרדת לעיכוב הליכים
חייב שהגיש התנגדות לביצוע שטר פטור מהתייצבות לחקירת יכולת
כל עוד לא נדחתה ההתנגדות שהגיש

בקשה לצו תשלומים של חייב בהוצאה לפועל-חייב שאינו יכול
לשלם את החוב כולו או חלקו או שאינו יכול לעמוד בצו תשלומים
שנקבע רשאי להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים
לא ניתן להגיש בקשה לצו תשלומים בתיק מזונות
על החייב להתחיל לשלם מיד את החוב על-פי הסדר התשלומים
שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטת הרשם בבקשה
אם בפסק הדין עצמו נקבעו מספר תשלומים, על רשם ההוצאה
לפועל להפנות את החייב והזוכה לבית המשפט
בקשה לשינוי צו תשלומים או הוראת תשלום של חייב בהוצאה
לפועל- חייב שחל שינוי ביכולתו לפרוע את החוב בתשלומים שנקבעו
לו, רשאי, בכל עת, להגיש בקשה לשינוי הוראת תשלום או צו
תשלומים
על החייב להתחיל לשלם מייד את החוב על פי הסדר התשלומים
שהוא מציע בבקשתו, ולא להמתין להחלטה בבקשתו
בקשה לאיחוד תיקים של חייב בהוצאה לפועל- חייב שנפתחו נגדו
בהוצאה לפועל יותר מתיק אחד, רשאי לבקש לאחד את כל התיקים
לתיק אחד
לא ניתן לאחד תיק מזונות עם תיקים אחרים
הגשת בקשה לאיחוד תיקים אינה מפסיקה אוטומטית את ההליכים
המתנהלים נגד החייב
על החייב לשלם במעמד הגשת הבקשה ובכל חודש תשלום חודשי
בסכום שלא יפחת מהסכום שנקבע בצו התשלומים

עיקול מקרקעין-עיקול דירה או מקרקעין אחרים הוא הליך שנועד
למכור את הדירה או המקרקעין ולהשתמש בכספים שיתקלו
מהמכירה לצורך כיסוי החוב בתיק ההוצאה לפועל. לרשות החייב
עומדות מספר דרכים להתמודד עם העיקול ולמנוע את מכירת
המקרקעין, במיוחד כאשר מדובר בדירת מגורים
עיכוב יציאה מהארץ- קבלתם הודעה שהוצא נגדכם צו עיכוב יציאה
מהארץ? רוצים לנסוע לחו"ל וגיליתם שיש נגדכם צו עיכוב יציאה
מהארץ?
צו עיכוב יציאה מהארץ יכול להינתן בכל שלב של תהליך הוצל"פ
ובעיקר כאשר יש חשש שהחייב ייצא מהארץ בלי לפרוע את החוב.
לרוב מדובר בשלבים מתקדמים של תיק ההוצאה לפועל, לאחר
שנפתחו ההליכים והחייב אינו משלם את החוב או אינו עומד בצו
תשלומים שנקבע לו.
לרשות החייב עומדים מספר הליכים שהוא יכול לנקוט לפני מתן הצו
ובמקרים מסוימים גם לאחר מתן הצו.
לפעמים החייב כלל אינו יודע על פתיחת תיק ההוצאה לפועל נגדו,
ורק עם מתן הצו נודע לו על התיק, או שמסיבות שונות הוא לא נקט
שום פעולה בתיק מאז פתיחתו, ורק לאחר מתן צו עיכוב יציאה
מהארץ הוא מתחיל לנקוט צעדים בתיק. במקרים אלה מלבד
הפעולות הישירות שהוא רשאי לנקוט נגד מתן צו עיכוב יציאה
מהארץ, עליו לנקוט (באיחור) את ההליכים שאותם נדרש חייב לנקוט
עם פתיחת התיק.
בקשה לפריסה לתשלומים של חוב במרכז לגביית קנסות, אגרות
והוצאות (הסדר חוב)-חייב, שרשום על שמו תיק במרכז לגביית

קנסות, אגרות והוצאות, רשאי להגיש בקשה לפריסת החוב
לתשלומים
בבקשה יש לפרט את הנסיבות האישיות והמיוחדות המצדיקות את
פריסת החוב לתשלומים ולצרף מסמכים תומכים
הגשת הבקשה אינה עוצרת את התווספות ריבית הפיגורים לחוב
פתיחת תיק בהוצאה לפועל- ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל להלן
הפירוט :
 בקשה לביצוע פסק דין כספי בהוצאה לפועל
 בקשה לביצוע פסק דין לפינוי מושכר
 בקשה לביצוע פסק דין מסוג "צו עשה"בהוצאה לפועל
 בקשה לביצוע פסק דין למזונות בהוצאה לפועל
 בקשה לביצוע שטר או המחאה (צ"ק) בהוצאה לפועל
 תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל
 בקשה למימוש משכון או משכנתא על מקרקעין שאינם
    משמשים כדירת מגורים בהוצאה לפועל
 בקשה למימוש משכנתא או משכון על דירת מגורים בהוצאה
    לפועל

 בקשה למינוי כונס נכסים בהוצאה לפועל

 בקשה לתפיסת רכב מעוקל בהוצאה לפועל

    עיכוב הליכים, השהית הליך והארכת מועדים –
 בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל
 עיכוב הליכים אוטומטי בהוצאה לפועל
 בקשה להשהיית הליך בהוצאה לפועל
 בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין
 בקשה להארכת מועד בהוצאה לפועל

 עיכוב הליכים בהוצאה לפועל לאחר הסכמה על הסדר
 עיכוב הליכים בתיק הפטר בהוצאה לפועל עקב הגשת בקשת
    פשיטת רגל
 הפחתת ריבית פיגורים ועיכוב הליכי גבייה לחייב בהוצאה
    לפועל שמשלם את חובו


למשרדנו ניסיון של עשרות שנים בתחום הוצאה לפועל ובהליכים הנ"ל בפרט, 

צרו קשר עימנו ונשמח לעזור גם לכם להשיב את השקט הנפשי לחייכם.

אנו מלווים אותך לאורך כל הדרך וזמינים עבורך 24/7 על מנת לספק לך ביטחון מלא להגיע לתוצאה המיוחלת